NullPointerException là gì và làm cách nào để khắc phục nó?

 Null Pointer Exceptions ( java.lang.NullPointerException) là gì và nguyên nhân gây ra chúng?

Những phương pháp / công cụ nào có thể được sử dụng để xác định nguyên nhân để bạn ngăn ngoại lệ khiến chương trình kết thúc sớm?

 
Đã hỏi - admin
16 ngày 1 giờ