Làm cách nào tôi có thể sử dụng thuộc tính trình giữ chỗ với Html.EditorFor?

Tôi muốn sử dụng thuộc tính trình giữ chỗ trong Html.EditorF Vì vậy, tôi đã làm giống như trong câu trả lời đầu tiên: 

Nhưng trong phần cuối cùng, tôi không có thư mục EditorTemplates nên tôi đã tạo nó và khi tôi cố gắng tạo chế độ xem string.cshtml, tôi không thể vì tên "string" đã được đặt trước nên tôi đã chọn stringg.cshtml thay thế và nó. không hoạt động! Tôi có phải thay đổi tên khác trong chương trình của mình không? Tôi đã làm chính xác như câu trả lời ...

Cảm ơn bạn!

Tags Html
Đã hỏi - admin
16 ngày 3 giờ